• Bosanski
  • English
  • Deutsch

Општи услови пословања

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА
Express One d.o.o.

Верзија 1.17. објављена 01.08.2017

1. Еxпресс Оне д.о.о. са сједиштем у Сарајеву, Рајловачка Цеста бб (у даљњем тексту: Давалац услуга) пружатељ је логистичких услуга, с доданом вриједношћу и одређених допунских услуга, а на темељу лиценце издате од Агенције за поштански промет, за обављање дјелатности на подручју Босне и Херцеговине.

2. Давалац услуга пружа логистичке услуге с доданом вриједношћу и с тим у вези допунске услуге у унутрашњем (на цијелом подручју Босне и Херцеговине) и међународном промету.

3. Давалац услуга овим актом прописује Опште услове доставе пошиљки који чине саставни дио уговора склопљеним са клијентом.

4. Налог утовара и листе преузимања је потврда о пријему која садржи све елементе на основу којих се може утврдити идентитет пошиљке, примаоца и пошиљаоца, датум пријема, маса, вриједност, поштарина и посебне услуге које превозник нуди. Листа испорука је потврда о пријему пошиљке која садржи адресу примаоца и пошиљаоца, назив пружатеља услуга, број пошиљке, датум пријема, као и остале информације које корисник користи као додатне услуге.

5. Експресна услуга доставе пошиљака Давалац услуга подразумијева доставу “од врата до врата”. Све пошиљке примљене у току радног времена, бит ће уручене до 20 х првог наредног радног дана Давалаца услуга или у року дефинисаном у уговору, изузев унапријед договорених подручја за која пружатељ услуга доставу врши у 48х. Изузев за одређена подручја за која Давалац услуга доставу врши само у року од 48х као што је истакнуто на wеб страници www.еxпрессоне.ба Давалац услуга не одговара за благовремено купљење/доставу пошиљки у случају дејства више силе као што су: земљотреси, поплаве, штрајкови и блокаде саобраћајница, рат, пожар и слично.

6. Достава у супермаркете на подручју Босне и Херцеговине се врши радним данима до 17:00х изузев додатних услуга. Давалац услуга се не обавезује пошиљке упућене према купцима који користе услугу достве у супермаркете или приматељима који захтјевају примопредају пошиљки у колетарном или бројчаном стању извршити у року од 24х.

7. Давалац услуге пружа услугу и временски дефинисаног рока доставе пошиљке Корисницима услуга. Корисник услуга који жели послати пошиљку користећи се наведеном услугом Даваоца услуге, има могућност изабрати рок уручења пошиљке приматељу једино и искључиво између рокова уручења који су понуђени од стране Даваоца услуге и као такви назначени на Листи преузимања, односно на обрасцу који је Корисник услуга испринтао користећи се Апликацијом. Корисник услуга који захтјева од Даваоца услуге да му пружи такву услугу је дужан такву услугу и рок до којег жели да се пошиљка уручи приматељу назначити на:
a) Листи преузимања, односно на обрасцу који је испринтао користећи се Апликацијом те на
b) Самој пошиљци одговарајућом наљепницом. У случају да Корисник услуга с Даваоцем услуге нема склопљен Уговор, наљепницу на којој ће бити наведен рок уручења ће на пошиљку налијепити упосленик Даваоца услуге приликом пријема пошиљке од Корисника услуге који је затражио такву услугу. Корисник услуге који не означи ову услугу и/ли рок уручења пошиљке приматељу на начин као што је дефинисано, нема право поднијети приговор Даваоцу

услуге као ни потраживати од Даваоца услуге било какву накнаду штете у случају да Даваоц услуге прекорачи рок за пријенос и уручење пошиљке.
Даваоц услуге на својој wеб страници www.еxпрессоне.ба или Еxпедит апликацији има објављен попис мјеста у односу на која може јамчити Кориснику услуга пружање и извршење услуге временски дефинисаног рока доставе пошиљке.
Даваоц услуге ће путем Корисничког сервиса или Еxпедит апликације омогућити увид у попис мјеста на која може јамчити Кориснику услуге пружање и извршење временски дефинисане услуге. Корисник услуге је дужан приликом наручивања услуге провјерити пружа ли Даваоц услуге такву услугу у односу на локацију гдје Корисник услуге жели да пошиљка буде уручена.
Ради избјегавања било какве двојбе, Даваоц услуге односно његов упосленик приликом пријема пошиљке од Корисника услуге, не провјерава је ли могуће извршити временски дефинисани услугу у односу на мјесто које је назначено на Листи преузимања, односно на електронском обрасцу који је Корисник услуга испринтао користећи се Апликацијом.
У случају да Корисник услуга затражи услугу временски дефинисаног рока доставе пошиљке те на Листи преузимања, односно на електронском обрасцу који је испринтао користећи се Апликацијом, назначи као мјесто у које се треба извршити уручење пошиљке мјесто у односу на које Даваоц услуге не врши услугу временски дефинисаног рока доставе пошиљке, Даваоц услуге ће такву пошиљку предати приматељу у року од једног радног дана од тренутка пријема тј. као да се ради о уручењу стандардне експресне пошиљке.
Давалац услуга не пружа могућност комбиновања услуге временски дефинисаног рока доставе пошиљке и доставе у супермаркете.
Давалац услуга није одговоран уколико приликом доставе временски дефинисане пошиљке примаоц пошиљке није тренутно на адреси, не јавља се или је достава пошиљке условљена чекањем у реду на чију динамику Даваоц услуга не може утицати. Дакле, одговорност Даваоца услуге је ограничена искључиво на адекватну доставу у складу са дефинисаним временским роком пошиљке на адресу примаоца пошиљке.
Давалац услуга не сноси никакву одговорност и не признаје накнаду за неиспоручене временски дефиниране пошиљке и то у случајевима који су изазвани: непредвиђеног догађаја изван људских објективних могућности (несреће, природне катастрофе, штрајкови, блокаде путева, квара на возилу, удеса и сл.) као узрока више силе који се није могао спријечити, избјећи или отклонити.

8. Давалац услуга пружа услугу цалл-инг центра као информационог позивног центра који корисницима услуга омогућава брз и једноставан начин да дођу до свих битних информација у погледу услуга. Радно вријеме за пријем пошиљака преко цалл-инг центра је радним даном од 08:00-18:00 х и суботом од 08:00-15:00х.
Налог за вршење услуге се може дати како писменим тако и усменим путем посредством цалл-инг центра. Давањем налога Корисник услуге прихвата Опште услове пословања истакнуте на wеб страници Даваоца услуга www.еxпрессоне.ба.

9. Под пошиљком се подразумјева регистрована пошиљка која се састоји од једног или више дијелова а која може чинити једну цјелину, коју пошиљалац шаље на једну или више адреса. Максимална тежина по 1 пакету износи 60,00 кг.
Под палетизираном пошиљком подразумјева се регистрована пошиљка која се састоји од једне или више кутија сложених на равну стандардну палету ЕУРО димензија (1,20 x 0,80 x 1,75), омотану провидном фолијом и минималне обрачунске тежине до маx. 600 кг.
Давалац услуга задржава право све палетизиране пошиљке које премашују димензије ЕУРО палете обрачунати према мјерној јединици м3, те није у обавези исте доставити у року од 24х.
За све палетне пошиљке и пошиљке посебних габарита наручилац транспорта дужан је обезбједити и организовати механизацију (палетар, виљушкар, колица и сл.) и помоћно особље приликом утовара и истовара пошиљки крајњем примаоцу. Оваква роба се обрачунава под вангабаритном пошиљком. У случају да пошиљка прелази димензије (пакет: 100 x 60 x 60 цм, и палате: 120 x 80 x 175 цм), означити на листи преузимања. При наручивању транспорта овакве пошиљке потребно је на адекватан начин најавити исти (писмено са свим потребним детаљима или усмено – искључиво под наведеним информацијама код Цалл Центра).

10. За вангабаритне пошиљке обрачунава се додатак према важећем цјеновнику за вангабаритне пошиљке.

11. Додатне услуге регулишу се уговором, те се Корисник услуга обавезује своје обавезе према Даваоцу услуга измирити на вријеме, чиме му неће бити обрачуната провизија за кориштење додатних услуга. Корисник услуге пошиљку може платити готовином или жирално.
Уколико корисник услуга своје обавезе не измирује у валути дефинисаној уговором, Давалац услуга задржава право додатног обрачунавања у висини “1%”, од вриједности фактуре за предходни мјесец.

12. Корисник услуга може користити услугу “плаћа прималац” , при чему прималац сноси трошкове транспорта и осталих додатних услуга према важећем цјеновнику. У случају да прималац одбије платити услугу транспорта, трошкове транспорта је обавезан сносити пошиљалац, без обзира на дате инструкције о плаћању. Давалац услуга има право да задржи пошиљку док се не измири трошак транспорта исте.
Корисник услуга може користити услугу “преузимање на другој адреси“ само у случају да Корисник услуга или Прималац имају потписан уговор са Даваоцом услуга.

13. Корисник услуга је дужан на читљив и уочљив начин назначити адресу, садржај, вриједност, тежину и димензију пошиљке, те обавезно уколико то захтјева природа пошиљке и упутство о посебном руковању, (исписивањем потребних података на обрасцу „Листа преузимања“ у складу са Законом, Правилником и технологијом (пословним процесом).
Уколико корисник услуга не наведе вриједности пошиљке иста ће се третирати као да је њена протувриједности у висини до маx. 50 КМ. Неовисно о начину наручивања транспорта пошиљке, корисник одговара за све детаље које је навео при наручивању. Потребно је посебну пажњу обратити на манипулацијске услуге при наручивању транспорта, посебно ако се ради о уносу истих у програм Еxпедит.
У складу с тим желимо да нагласимо да Давалац услуга не одговара за техничке потешкоће корисника тј. ако дође до кашњења преузимања робе кривицом корисника наших услуга.
За све кориснике техничких софтвера (ЦАС-Модула: Еxпедит, МИП) корисник је одговоран да установи и контролира квалитет исписа наљепница, што осигурава коректно учитавање и процесирање постављених захтјева у транспорту. У случају спорних/погрешних и непотпуних података или неадекватног квалитета од стране корисника, давалац услуга није одговоран за кашњења или остале манипулацијске грешке које се могу десити у току манипулације, а које настају од погрешних информација.
Давалац услуга је овлаштен да провјери тежину и волумен пошиљке и испостави цијену услуге у складу са важећим цјеновником. Релевантна тежина пошиљке је тежина коју установи Давалац услуге. Уколико Давалац приликом вагања установи да стварна тежина пошиљке премашује тежину коју је Корисник навео, Давалац има право потраживати од Корисника цјеновну разлику.
Податке уписане на листи преузимања Корисник услуга потврђује својим потписом и печатом (име и презиме и број личне карте).

14. Обавеза Корисника услуга је да адекватно запакује пошиљку, на прописани или уобичајени начин да не би дошло до настанка штете или угрожавања сигурности људи или добара, што подразумијева стављање пошиљке у одговарајући омот (коверта, кутија, сандук) ради безбједности садржине пошиљке.
Паковање мора одговарати врсти, природи, садржини, облику пошиљке, величини, маси и вриједности предмета у пошиљци како би се отклонила могућност настанка штете или угрожавања сигурности људи и добара.
Давалац услуга не сноси одговорност за пошиљке које нису адекватно упаковане, које су полуотворене као нити за садржај пошиљке које су уредно упаковане и предате примаоцу у видно неоштећеном стању. Чињеница да је Давалац услуге преузео пошиљку на пријенос и уручење не значи да је пошиљатељ пошиљку запакирао у складу с одредбама ових Општих услова.
Овјера и потпис Корисника услуга су мјеродавни за уредно испоручене пошиљке.

15. За сваку пошиљку Корисник услуга и Давалац услуга сачињавају образац “Листа преузимања” која служи Кориснику услуга као доказ да је предао пошиљку на доставу. Приликом уручења пошиљке примаоцу, Давалац услуга ће затражити од примаоца да потврди пријем пошиљке печатом и/или потписом на обрасцу, бројем личне карте и сл. на доставној листи.
Уколико је у превозничкој документацији као обавезник плаћања превоза назначен прималац, а овај одбије плаћање, Давалац услуга није дужан предати пошиљку примаоцу. У том случају Даваоцу услуга припада право да задржи пошиљку све до плаћања услуге транспорта од стране Корисника услуга, те Давалац услуга задржава право додатне наплате према важећем цјеновнику.

16. Превоз пратеће документације која прати робу од стране Корисника услуга (отпремнице, фактуре и сл.) регулише се директно између пошиљаоца и примаоца уколико то није другачије дефинисано уговором о транспорт.
Корисник услуга има могућност да у листи преузимања назначи референтни број пратеће документације.
Корисник услуга гарантује за истовјетност и подударност стварног садржаја пратеће документације и пошиљке. Евентуални поврат пратеће документације од стране Даваоца услуга, регулише се посебном клаузулом уговара, као додатна услуга која се обрачунава према договору пошиљаоца и Даваоца услуга. У противном уколико одредба додатне услуге поврата документације није регулисана уговором, Давалац услуга се не обавезује враћати пратећу документацију пошиљоцу, већ иста треба бити регулисана између пошиљатеља и приматеља.

17. Даваоцу услуга је забрањено слање, пријем, пренос и уручење пошиљки које садрже опасне материје, а које обухватају материје и предмете које могу бити готов призвод, полупроизвод, међупроизвод, нуспроизвод, сировине или отпад, а имају карактеристике опасних материја, а у току транспорта могу угрозити живот и здравље људи и загађивање животне средине (АДР) и предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи, као нпр. експлозивне материје и предмете, плинове, запаљиве течности и чврсте супстанце, супстанце склоне самозапаљењу, супстанце које у додиру с водом ослобађају запаљиве плинове, оксидирајуће супстанце, органске пероксиде, отровне материје, заразне материје, радиоактивни материјал, корозивне материје и др. разне опасне твари и предмете, као и опојне дроге, нелегалне супстанце, живе животиње, робу чији превоз је забрањен или ограничен Законом о храни и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима, или
ако даваоц услуга одлучи да не може преносити робу на сигуран или легалан начин, а нарочито животиње било које врсте, духан и духанске производе, кварљиву и лахко кварљиву робу, злато или сребро у полугама и шипкама (полуге било којег племенитог метала) драго камење и племените метале, папире од вриједности (чекови, мјенице, новчанице итд.), оружје, дијелове оружја, муницију и експлозив, људске посмртне остатке (пепео, кости и сл.), за које постоје строго прописана правила за превоз и који захтјева прибављање посебних дозвола и др. исправа.
Корисник услуга је обавезан да обавијести даваоца услуга о садржају пошиљке, уколико је унутар пошиљке једна од забрањених материја дефинисана овим чланом.

Изузетак од наведеног могу бити фитосанитарне пошиљке чији је превоз ограничен Законом о храни и то у слиједећим случајевима:
a) пошиљке за које између Корисника и Даваоца услуга постоји потписан уговор о сарадњи са детаљно и прецизно наведеним правима и обавезама, као и писмено мишљење адвоката да Корисник услуга може у својим постојећим и писмено јасно дефинираним капацитетима легално извршити превоз за Корисника услуга.
b) пошиљке најављене и назначене на вријеме најкасније 24 сата писмено и у адекватној и свеобухватној форми узевси у обир комплексан захтјев и припрему превоза такве врсте робе да се Даваоц услуга може припремити на вријеме превоз такве робе, специфична возила која се користе као и извршити формална правна косултација са адвокатом о легалним капацитетима да се такав превоз изврши или је одбацити у случају да информације примљене или роба не одговара специфираном договору или потребним захтјевима. Превоз хране и или фитосанитарне пошиљке чине ванредне, посебне уговорне услуге дакле не стандардно, масовно нуђене услуге за широко тржиште које без претходног договора и горе наведених детаља давалац услуга не нуди. У случају неадекватног приказа и информација, најаве од стране купца давалац услуга не преузима никакву одговорност о проузрокованој штети.
У супротном Давалац услуга не сноси одговорност за транспорт наведених пошиљки, уколико писмено и формално није упознат са садржајем пошиљке од стране корисника услуга.

18. Давалац услуга има право да прегледа пошиљку коју прихвата приликом пријема. Ако се у току превоза утврди да пошиљка садржи забрањене предмете, превозник ће исте уз комисијски записник предати надлежном тијелу. За све настале штете по овој одговорности сносит ће Корисник услуга.
Корисник услуга располаже пошиљком све до момента уручења примаоцу.
Пошиљка се враћа Кориснику услуга у случају када је прималац одбио пријем пошиљке, уколико је непознат, отпутовао или се преселио на непознату адресу или је адреса недовољна, уколико је прималац умро, и у тим случајевима се пошиљка враћа пошиљаоцу, а Давалац услуга задржава право потраживања према Кориснику услуга за додатне трошкове према важећем цјеновнику.
Пошиљка за коју се утврди да не може да се уручи ни примаоцу, ни пошиљаоцу, сматра се неиспоручивом пошиљком, о чему се сачињава комисијски записник и иста се чува у просторијама превозника до истека законског рока за чување те врсте пошиљке, односно до дана продаје.
Давалац услуга у складу са Законом обезбјеђује неповриједивост пошиљака и тајност података.

19. Одговорност Даваоца услуга је строго ограничена на директан физички губитак или оштећење пошиљке. Све друге врсте губитка или оштећења искључују се (а нарочито губитак зараде, прихода, камата, будућих послова итд.) било да је такав губитак или штета посебна или индиректна.
Давалац услуга одговара за евентуалне настале штете или губитак пошиљке маx. до износа 5.000 КМ. За све пошиљке чија је вриједност већа од 5.000 КМ, наручилац транспорта је обавезан најавити Даваоцу услуга, како би се такве пошиљке додатно осигурале.

Трошкове додатног осигурања сноси наручилац транспорта.

У случајевима транспорта и манипулације пошиљки са електронским садржајем, Давалац услуга одговара искључиво уколико су пошиљке оригиналног паковања.

За све препакиране неоригиналне садржаје пошиљки, Давалац услуга не сноси одговорност.
Давалац услуга не сноси никакву одговорност и не признаје накнаду штете у случајевима губитка или штете који су изазвани: кривицом пошиљаоца, усљед неадекватног паковања или штете која је резултат саме садржине и природе пошиљке или непредвиђеног догађаја изван људских објективних могућности (несреће, природне катастрофе, штрајкови, блокаде путева, квара на возилу, удеса и сл.) као узрока више силе који се није могао спријечити, избјећи или отклонити.

Давалац услуга не сноси одговорност за било коју врсту пошиљки које су предмет тендерске документације, натјечаја, конкурса пошиљки сл. у смислу финансијске надокнаде (а нарочито губитак зараде, прихода, камата, будућих послова). Временски дефинисана достава свих врста пошиљки је опционална услуга која зависи од оперативне изводљивости Даваоца услуга.

За оштећење или умањење садржаја пошиљке, кориснику припада износ у висини утврђеног или процјењеног дијела оштећења или умањења садржаја пошиљке, али не већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења пошиљке.

За рекламације приликом пријема пошиљке, а које су искључиво везане за услугу транспорта и квалитета доставе пошиљке, сачинит ће се записник о пријему пошиљке, коју ће потписати возач/курир Даваоца услуга.

У случају да курир/Давалац услуга нема комплетне информације да би сачинио записник, примаоц пошиљке може да достави рекламацију путем емаил-а (који је објављен на wеб страници Даваоца услуга) у року 24 сата од тренутка одбијања пошиљке.

Курир није дужан да се задржава на мјесту испорука у случају да постоји било која врста неспоразума између пошиљаоца и примаоца.

Рекламације које нису потпуне и благовремене, а не тичу се услуге транспорта и квалитета доставе сматрат ће се неважећим. Образац за такву врсту рекламације се може наћи на wеб страници Даваоца услуга или директно код курира.

За све пошиљке које немају одговарајући записник, а за које Давалац услуга има доказ о уредно извршеној услузи, неће бити предмет рекламације, нити ће одговорност за насталу штету, мањак и сл. преузимати Давалац услуга.

Уколико Корисник тражи накнаду штете, дужан је у захтјеву за накнаду штете приложити све потребне документе/исправе на темељу којих темељи свој захтјев (Корисник је такођер дужан доставити и документ/исправу из којег јасно произилази колика је вриједност оштећеног или умањеног садржаја пошиљке).

Одредбе овог члана на одговарајући се начин примјењују и у случају да захтјев за накнаду штете подноси Приматељ пошиљке.

Право одштете против Даваоца услуге ће се сматрати ништавим ако се захтјев не преда у року од седам дана од датума испоруке пошиљке или од датума када је пошиљка требала бити испоручена. Нисмо обавезни да подузмемо кораке за било који захтјев све док се сви трошкови транспорта не плате.
Захтјевана свота се не смије одбијати од тих трошкова.

Овјера и потпис приматеља су мјеродавни за уредно испоручене пошиљке. Потписом и овјером пријевознице или другог, сврси пријевознице одговарајућег, документа од стране приматеља, сматра се да је Давалац услуге пошиљку уручио у цијелости, неоштећену и без умањења садржаја, те Давалац не одговара за накнадно утврђену штету.
Корисник услуга има право на жалбу о невраћеној овјереној документацији у писменој форми у року од мјесец дана од преузимања пошиљке.
Корисник може да поднесе рекламацију у случају:

1). губитка или потпуног оштећења,
2). оштећења или умањења садржаја пошиљке.

У случају да корисник услуге жели да оствари накнаду штете, дужан је да поднесе писани.
Захтјев за накнаду штете у горе наведеном року.

У захтјеву корисник или друго овлаштено лице дужно је да наведе висину потраживања и да наведе чињенице и приложи документа на којима заснива свој Захтјев те исти прослиједи у року од 8 дана након извршене услуге превознику.

Корисник је такођер дужан доставити и документ/исправу из којег јасно произлази колика је вриједност оштећеног или умањеног садржаја пошиљке.

Прималац или овлаштено лице може да изјави рекламацију због оштећења садржаја или умањења садржине пошиљке, на лицу мјеста приликом уручења пошиљке.

Ако корисник не поднесе рекламацију одмах на лицу мјеста, губи права која му припадају по том основу.

Давалац услуга је дужан да се о основаности рекламације изјасни у року од 8 дана од дана њеног подношења.

Након што Давалац услуге писменим путем прихвати основаност рекламације, Корисник је дужан испоставити фактуру на утврђени износ, најкасније у року од 8 дана. Ако Корисник не испостави фактуру у дефинисаном року, губи права која му припадају по том основу.

Уколико наручилац не испоштује Уговором дефинисане рокове плаћања услуге, Давалац услуга задржава право наплаћивања услуга према комерцијалном цјеновнику те задржава право обрачуна затезних камата према важећим законским одредбама.

Корисник је одговоран за све штете које је његова пошиљка узроковала осталим пошиљкама, објектима и опреми, те за озљеде или смрт радника Даваоца услуге и других особа, ако су оне наступиле због сљедећих разлога:

1. ако је пошиљка садржавала предмете чије је слање забрањено законом и Општим условима
2. ако се пошиљатељ није придржавао посебних законских услова за слање предмета који су се налазили у његовој пошиљци
3. ако пошиљка није била пакирану на прописан начин.

20. Рекламације везане за садржај фактуре и спецификације корисник услуга може поднијети у року од 30 дана од датума издавања фактуре. Рекламација мора бити: у писменој форми, разумна и основана те садржавати детаљан опис проблематике. Рекламације које нису потпуно и благовремено достављене сматрат ће се неважећим.

21. Давалац услуга наплаћује своје услуге према важећем цјеновнику, објављен на wеб-страници.
Давалац услуга задржава право обрачуна додатка на гориво (ДФС), које се формира на основу просјечне цијене дизел горива за сваки мјесец појединачно објављено на wеб-страници.
Давалац услуга задржава право да изврши корекцију цијена.
Давалац услуга наплаћује своје услуге искључиво у локалној валути конвертибилна марка КМ.
У случајевима договорене цијене услуга у ЕУР који су Законом о девизном о пословању дозвољени, конверзија КМ у ЕУР се врши по курсу 1 ЕУР:1,95583 КМ.

22. Давалац услуга преузима колета већа од наведених димензија уз претходну најаву те се додатно обрачунава као “Вангабаритна” роба.
Преузимање се врши уколико је пошиљка прописно запакована (картонска амбалажа или палета).
Даваоц услуга задржава право одбити преузимање пошиљке за коју сматра да она на било који начин може угрозити: његово пословање, те живот и здравље његових дјелатника или трећих лица и која која знатно може повећати ризик од настанка штете за транспорт такве пошиљке или других пошиљака, која може повећати ризик од оштећења или умањења вриједности имовине даваоца услуга или других правних и физичких лица.

23. Уколико приликом испоруке пошиљке није уочено било какво оштећење, а уочено је приликом отпакивања пошиљке, потребно је да Даваоца услуга обавијестите писменим путем у току истог дана преузимања пошиљке.

У случају да је оштећење видно приликом испоруке пошиљке потребно је попунити стандардизоване формуларе који се налазе на wеб страници даваоца услуга.
Давалац услуга задржава право да не одговара за садржај пошиљке.

Даваоц услуга ће разматрати искључиво рекламације гдје постоје видљива оштећења на амбалажи која су евентуално узрокована манипулативним процедурама Даваоца услуга и којима је додијељен одговарајући трацк евент – статус. Даваоц услуга не преузима одговорност за унутрашња оштећења пошиљке, без да је приликом испоруке пошиљке било могуће утврдити да је на амбалажи видљив траг оштећења. Даваоц услуга у таквим ситуацијама сугерише примаоцима пошиљки да контактирају кориснички сервис пошиљаоца као центар компетенција за такве догађаје.

Детаљну потврду о достави налогодавац се можете обратити даваоцу услуга у року од 30 дана. У случају прекорачења рока захтијева (текућа година) Давалац услуга задржава право наплатити додатних 10 КМ по једној пошиљци. Сва остала прекорачења наведених термина даваоц услуга није у могућности прихватити. Захтјев за доставу копије документа потврде о испоруци пошиљке неопходни су детаљни подаци о пошиљци и то: број пошиљке, назив пошиљаоца, назив примаоца и датум слања пошиљке.

24. Рок за писмено рекламирање (е-маил, фаx, писмо) не поврата повратне документације је максимално 10 радних дана. Захтјеви који нису пријављени у наведеном року неће бити третирани као валидни.

25. Детаљну потврду о достави налогодавац се можете обратити даваоцу услуга у року од 30 дана. У случају прекорачења рока захтијева (текућа година) давалац услуга задржава право наплатити додатних 10 КМ по једној пошиљци. Сва остала прекорачења наведених термина даваоц услуга није у могућности прихватити.
Захтјев за доставу копије документа потврде о испоруци пошиљке неопходни су детаљни подаци о пошиљци и то: број пошиљке, назив пошиљаоца, назив примаоца и датум слања пошиљке.

26. Поврат палета је посебна додатна услуга коју је потребно претходно најавити писменим путем или путем Еxпедит апликације (Еуро палета или обична – не стандардизована палета или термо палета).
У случају оштећених палета давалац услуга не преузима одговорност оштећења истих.
Захтјев за поврат палета мора садржавати доказ да је давалац услуга преузео захтјевану количину палета.
Рок за рекламације невраћених палета је максимално 30 дана, искључиво писменим путем (е-маил, фаx, писмо). У случају мањкова или вишкова протувриједност једне Еуро палете је 10 КМ, обичне палете 5 КМ и термо палете 10 КМ.

27. У случају раскида сарадње између Даваоца и Корисника услуга, Корисник услуга је обавезан измирити отворене обавезе према Даваоцу услуга у року од 30 дана. Након истека дефинисаног рока Даваоц услуга задржава право обрачуна законом дефинисаних затезних камата.
Захтјеве за штете и рекламације, Корисник услуга је обавезан поднијети писменим путем у року од 30 дана почев од дана раскида сарадње у складу са важећим Општим условима пословања. Након истека дефинисаног рока евентуално поднешени захјеви за штете и рекламације неће бити третирани као валидни.
У случају да Корисник услуга жели отказати кориштење додатних и помоћних услуга, потребно је да искључиво писменим путем и стандардизованим формуларом који се налази на wеб страници Даваоца услуга, обавијести Даваоца услуга на официјелну маил адресу оффице@еxпрессоне.ба. Обавијест о отказу ће бити уважена закључно са посљедним даном у мјесецу када је обавијест послата то јест обрачунски период је увијек мјесец (од првог до задњег дана) без могућности аликвотације, неовисно да ли је услуга обрачунавана по пошиљци или паушалним износом.

Кориштење интернет апликације и електронских сервиса

28. Уколико контекст не захтијева другачије, ријечи те изрази у овим Општим условима имати ће слиједећа значења:
„Интернет апликација“ означава компјутерски програм којег Давалац услуга има право употребљавати (у цијелости и/или дјелимично те без обзира на правну основу) на Интернет страници у сврху понуде услуга које Давалац пружа на тржишту или у било коју другу сврху;
„Кориснички подаци“ представљају корисничко име и шифру која омогућује Кориснику апликације регистрацију на Интернет апликацију и кориштење услуга Даваоца;
„СМС Услуга“ је електронски сервис која омогућава кориснику наших услуга да путем апликативног ријешења Даваоца услуга, слање СМС обавијести о приспјећу пошиљака примаоцу пошиљке, кориштењем информација и података са листе преузимања пошиљаоца.
„Емаил Услуга“ је електронски сервис који омогућава да корисник наших услуга путем маил заприма извјештај и информације о разним догађајима у току транспортног процеса.
“Тел Ависо – Позив прије испоруке” је електронски сервис који омогућава да корисник наших услуга путема Апликативног рјешења или путем података са Листе преузимања пошиљаоца, наручивање контакта примаоца односно позива прије испоруке као најава доставе.
“Емаил Нотификација” је електронски сервис који омогућава да корисник услуга путем унапријед генерисане Емаил обавијести примаоца о приспјећу пошиљке наредни радни дан. Примаоц има могућност измјене података за доставу преко корисничког сервиса или Онлине форме, са потврдом измјењених података према пошиљаоцу и примаоцу.
“Флеxи достава” је електронски сервис који омогућава примаоцу пошиљке који има унесен број телефона или емаил да заприми нотификацију да му наредни дан пристиже пошиљка са слиједећим опцијама које може одабрати како му најбоље одговара:
• промјена дана доставе
• промјена адресе доставе
Примаоц може самостално користити наведене опције и прилагодити испоруку својим потребама.

Корисник услуга ЕМаил Нотификације и Тел Ависо је у свакој фази обраде података и дјељења исте одговоран за исправност и тачност података користећи услуге Еxпресс Оне. Давалац услуга не сноси никакву одговорност у случају да су примљени подаци кориштени од Корисника услуга неактуални или нетачни и не омогућавају као такви регуларан технички ток и ван су домена утјецаја и одговорности Даваоца услуге. У таквим околностима Корисник је дужан благовремено и писмено што раније ступити у контакт са Даваоцом услуга. У случају немогућности/неисправности доступности услуга због техничке природе која се налази у домену Даваоца услуге он ће покушати у што краћем року ријешити наведене проблеме. У сваком случају ће у најкраћем року након идентификације и појаве проблема благовремено извјештавати Корисника услуга. Давалац услуге је сагласан и потврђује експлицитно да, са кориштењем услуга дијели информације примаоца Корисника услуга и потврђује да у сваком добу има право на дијељење специфичних и дефинисаних података неопходних за извршење услуге доставе те биране услуге то јесте израду услуге по налогу Корисника од стране Даваоца услуге. Давалац услуге ће у сваком дијелу процесирања услуге настојати да чува податке и поступа исправно и пажљиво са подацима у оквиру дефинисаних аката и правних смјерница укључујуци смјернице ових општих услова пословања.

29. Корисник апликације се обвезује да ће Интернет апликацију и електронске сервисе користити искључиво и једино у складу с условима и одредбама ових Општих услова. Самим приступом на Интернет апликацију и кориштење електронских сервиса, сматрат ће се да је Корисник прочитао, разумио и прихватио као обвезујуће Опште услове који су у том тренутку објављени као важећи. Електронски сервиси који имају информацију о достави, не могу се користити као валидан доказ о (не)успјешној достави пошиљке. Само потпис и печат примаоца пошиљке на доставној листи, се може користити као валидан и пуноправан доказ.

30. Давалац услуга не сноси одговорност за немогућност приступа и/или кориштење Интернет апликације и/или електронских сервиса. У претходно наведеном случају, Давалац неће сносити одговорност ни за какву штету нити за било какву другу врсту изравног или неизравног губитка (нпр. губитак добити, губитак одређеног клијента или тржишта, нарушавање репутације, губитак пословне могућности) који би наступио Кориснику због немогућности приступа и/или кориштења (у цијелости или дјелимично) Интернет апликације или електронских сервиса.

31. Корисник апликације дужан је податке потребне за кориштење Интернет апликације и електронске сервисе унијети тачно и у цијелости.
Корисник апликације и електронских сервиса је у потпуности одговоран за тачност, потпуност и истинитост свих података које уноси ради њезиног кориштења. То обухваћа такође потпуну сагласнот примаоца на примање и давање информација о статусу пошиљке или осталим извршеним услугама Даваоца услуга по датом налогу.
Корисник услуге СМС сервиса, бирањем опције на било који начин (листи преузимања, ЦАС итд.) одговоран је за налог слања СМС обавијести према крањем примоцу поруке или пошиљке и стиме претходно добио сагласност примаоца. Даваоц услуга се ограђује о било којим штетама насталој о кршењу и неадекватном кориштењу електронских сервиса.
Корисник апликације и електронских сервиса дужан је Корисничке податке чувати као повјерљиве податке. Корисник апликације бит ће одговоран према Даваоцу услуга за свако неовлаштено кориштење његових Корисничких података. Davaoc usluga neće nikad koristiti kanale SMS servisa za otkrivanje i istraživanje: rasnog porijekla, državljanstva, nacionalnog porijekla, političkog mišljenja, religijskog/filozofskog ili drugog uvjerenja, zdravstvenog stanja, seksualnog života i krivičnih presuda.
У случају да крањи корисник електронских сервиса заприми обавијест, у којем је Даваоц услуга пошиљаоц, било које од наведених злоупотреба обавезан је обавијестити и информисати Даваоца услуга у што краћем року писмени путем.
У складу с претходно наведеним, у случају да се трећа особа неовлаштено пријави на Интернет апликацију користећи Корисничке податке Корисника апликације, Корисник апликације бит ће дужан подмирити Даваоцу наручену услугу као и све остале трошкове и штету коју је Давалац имао поступајући у складу с налогом који је запримљен путем Интернет апликације. Без обзира на претходно наведено, Корисник апликације неће бити дужан подмирити Даваоцу наручену услугу као и надокнадити Даваоцу све остале трошкове и штету коју је Давалац имао ради неовлаштеног кориштења Корисничких података, уколико Корисник апликације – и то прије него што Давалац заприми и крене с извршењем налога особе која се неовлаштено користи Корисничким подацима Корисника апликације, односно прије него што Даваоцу настане какав трошак или штета – пријави Даваоцу да је трећа особа неовлаштено дошла до приступа Корисничких података те да не жели извршење налога који је неовлаштеним кориштењем Корисничких података упућен Даваоцу.

32. Пријавом у систем Интернет апликације Корисник апликације даје изричиту сагласност да Давалац услуге (као корисник збирке личних података у смислу Закона о заштити особних података) може, у складу са одредбама Закона о заштити личних података, прикупљати и обрађивати његове особне податке назначене у обрасцу пријаве у систем Интернет апликације те особне податке које Корисник апликације учини доступним Даваоцу на какав други начин или каквим другим средством (нпр. путем каквог другог рачунарског програма, електроничке поште, телефакс поруке, кратких текстуалних порука, пошиљке, листе преузимања итд.) и то за потребе вођења властитих евиденција и пружања услуга, обавјештавања о новим производима и услугама те унапређења производа и услуга. Крајњи корисник услуга који заприма наведени облик обавијештења или СМС Сервиса има могућност у сваком тренутку отказати примање обавијести, нотификација и сл., одабиром опције за прекид која је понуђена кроз систем Даваоца услуге у писменој форми или слањем „СТОП ЕXПРЕССОНЕ“ на број 091012400 за СМС сервис. Даваоц посебно води рачуна о томе да је строго забрањена упораба особних податка супротно овдје утврђеној сврси њихова прикупљања. Давалац ће уложити разуман напор и средства како би осигурало заштиту особних података од неовлаштеног приступа (како извана тако и унутар Друштва), губитка, уништења или промјена. Надаље, Давалац ће осигурати приступ особним подацима оним радницима Друштва којима је приступ потребан ради испуњења у овом члану наведене сврхе прикупљања, обраде и кориштења особних података.
Давалац не одговара за злоупотребу личних података учињену од стране трећих лица.

33. Имајући у виду да Интернет страница на којој се налази Интернет апликација није у власништву Даваоца, те да је Интернет јавно доступна мрежа, те да постоје особе које посједују таква стручна знања и вјештине помоћу којих могу извршити различите неовлаштене и протуправне радње/дјела у односу Интернет апликацију, Давалац не може јамчити Корисницима апликације сигурност и функционалност Интернет апликације.
Стога, сваки Корисник апликације користи Интернет апликацију на своју властиту одговорност.
Давалац неће сносити одговорност ни за какву штету нити за било какву другу врсту изравног или неизравног губитка (нпр. губитак добити, губитак одређеног клијента или тржишта, губитак финансијских или било каквих других података, нарушавање репутације, губитак пословне могућности) који би наступио Кориснику апликације због неовлаштеног и/или протуправног кориштења ресурса који су доступни путем Интернет апликације од стране трећих особа, неовлаштеног и/или протуправног Интернет апликације од стране трећих особа или због нефункционалности Интернет странице или Интернет апликације.

34. Корисник апликације и електронских сервиса ће надокнадити Даваоцу (и неће постављати никакав захтјев према Даваоцу у вези било какве одговорности) штету као и све трошкове које би Давалац могао сносити као посљедицу било каквог правног поступка, потраживања, захтјева или кривичног/прекршајног поступка до којег би могло доћи због неовлаштеног кориштења Корисничких података Корисника апликације и електронског сервиса од стране треће особе или у случају да трећа особа, неовлаштено користећи Корисничке податке Корисника апликације измијени, избрише или учини неупорабљивом Интернет апликацију или било који њезин дио (садржајни, графички, технички, техничко-технолошки, електронички или какав други (структурални или не) дио Интернет апликације), изведе било какву другу недопуштену радњу у односу на Интернет апликацију или њезин дио (садржајни, графички, технички, техничко-технолошки, електронички или какав други (структурални или не) дио Интернет апликације), онемогућити приступ и/или кориштење Интернет апликације или њезиног дијела (садржајни, графички, технички, техничко-технолошки, електронички или какав други (структурални или не) дио Интернет апликације) другим Корисницима апликације или неовлаштено копира Интернет апликацију или било који њезин дио (садржајни, графички, технички, техничко-технолошки, електронички или какав други (структурални или не) дио Интернет апликације) за своје или туђе потребе или за продају или какво друго правно располагање.

35. Сваки Корисник апликације је дужан обавијестити Даваоца о свакој злоупораби Интернет апликације или ресурса (ХТМЛ докумената, мултимедијских садржаја, података, скрипти и осталих ресурса) који су доступни путем Интернет апликације.

36. Давалац може понудити на Интернет апликацији плаћање својих услуга банковним дебитним или кредитним картицама (даље у тексту: „Картица“).
Једино власник Картице смије користити Картицу.
Упркос мјерама заштите подузетим ради спречавања неовлаштеног кориштења Картице или крађе података о Картици или података о власнику Картице, Давалац неће бити одговоран нити према власнику Картице нити према било којој другој особи ни за какву штету нити за било какву другу врсту изравног или неизравног губитка који би наступио због неовлаштеног кориштења Картице или крађе података о Картици или података о власнику Картице или због кориштења Картице или услуге плаћања нарученог производа или услуге Даваоца путем Интернета супротно одредбама ових Општих услова те услова кориштења услуге Интернет плаћања који су наведени на Интернет апликацији.
Власник Картице сноси сав ризик у случају неовлаштеног кориштења Картице или крађе података о Картици или власнику Картице те је обвезан надокнадити Даваоцу сву штету као и све трошкове које је Давалац имао у таквом случају.
Власник Картице смије доставити податке о Картици као и остале податке који су нужни како би се ауторизирало плаћање наручене услуге путем Интернета једино и искључиво на начин који је наведен на Интернет апликацији.
У случају сумње на злоупорабу Картице, Давалац није дужан обавијестити особу која је наручила производ или услугу о томе да Давалац неће извршити извршење услуге.
Давалац неће бити одговоран нити према власнику Картице нити према било којој другој особи ни за какву штету нити за било какву другу врсту изравног или неизравног губитка који би наступио због немогућности да се наручи производ или услуга услијед неуспјелог плаћања путем Картице, услијед нефункционирања система плаћања путем Интернета или из било којег другог разлога.
Свака особа која наручену услугу плаћа Картицом путем услуге Интернет плаћања прихваћа јамства Даваоца о сигурности плаћања путем Интернета само у облику и на начин како је то изричито наведено у овим Општим условима те потврђује да су та јамства довољна за сигурност купње путем Интернета. Корисник који не прихваћа та јамства или сматра да су недовољна дужан је одмах престати с кориштењем услуге плаћања путем Интернета.

Завршне одредбе
37. Корисник и Давалац ће сваки спор који произађе из ових Општих услова покушати ријешити мирним путем. У случају немогућности мирног рјешења спора, сви спорови који настану из или у вези с овим Општим условима коначно ће бити ријешени пред надлежним судом у Сарајеву.

38. Давалац услуга ће на својој интернет страници www.еxпрессоне.ба објавити Опште услове пословања и задржава право једностране измјене и допуне истих. У тренутку када Корисник од Даваоца услуге наручи услугу, сматрат ће се да је Корисник прочитао у том тренутку важеће Опште услове Даваоца услуга те да их у цијелости прихваћа.

У колико особа која с Даваоцем услуга има склопљен Уговор, у року од 7 дана од дана објаве измјена и допуна општих услова не откаже Уговор, сматрат ће се да таква особа прихвата учињене измјене и допуне Општих услова.

Close

Track & Trace

Пратите стање вашег пакета.
Унесите број пошиљке

По референтном броју
По броју пошиљке / пакета