01

Express One

Terms and conditions

1. Express One d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Boce 14 (u daljnjem tekstu: Davalac usluga) pružatelj je logističkih usluga, s dodanom vrijednošću i određenih dopunskih usluga, a na temelju licence izdate od Agencije za poštanski promet, za obavljanje djelatnosti na području Bosne i Hercegovine.

2. Davalac usluga pruža logističke usluge s dodanom vrijednošću i s tim u vezi dopunske usluge u unutrašnjem (na cijelom području Bosne i Hercegovine) i međunarodnom prometu.

3. Davalac usluga ovim aktom propisuje Opšte uslove dostave pošiljki koji čine sastavni dio ugovora sklopljenim sa klijentom.

4. Nalog utovara i liste preuzimanja je potvrda o prijemu koja sadrži sve elemente na osnovu kojih se može utvrditi identitet pošiljke, primaoca i pošiljaoca, datum prijema, masa, vrijednost, poštarina i posebne usluge koje prevoznik nudi. Lista isporuka je potvrda o prijemu pošiljke koja sadrži adresu primaoca i pošiljaoca, naziv pružatelja usluga, broj pošiljke, datum prijema, kao i ostale informacije koje korisnik koristi kao dodatne usluge.

5. Ekspresna usluga dostave pošiljaka Davalac usluga podrazumijeva dostavu od adrese do adrese. Sve pošiljke primljene u toku radnog vremena, bit će uručene u roku 24/48h izuzev neradnih dana (praznik i vikend). Izuzetak čine određena područja za koja Davalac usluga dostavu vrši samo u roku od 48/72h kao što je istaknuto na web stranici www.expressone.ba. Davalac usluga ne odgovara za blagovremeno kupljenje/dostavu pošiljki u slučaju dejstva više sile kao što su: zemljotresi, poplave, štrajkovi i blokade saobraćajnica, rat, požar, vremenske nepogode i slično.

6. Dostava u hipermarkete na području Bosne i Hercegovine se vrši radnim danima do 16:00h izuzev dodatnih usluga. Davalac usluga se ne obavezuje pošiljke upućene prema kupcima koji koriste uslugu dostave u hipermarkete ili primateljima koji zahtjevaju primopredaju pošiljki u koletarnom ili brojčanom stanju izvršiti u roku od 24/48h.

7. Davalac usluge pruža uslugu i vremenski definisanog roka dostave pošiljke Korisnicima usluga. Korisnik usluga koji želi poslati pošiljku koristeći se navedenom uslugom Davaoca usluge, ima mogućnost izabrati rok uručenja pošiljke primatelju jedino i isključivo između rokova uručenja koji su ponuđeni od strane Davaoca usluge i kao takvi naznačeni na Listi preuzimanja, odnosno na obrascu koji je Korisnik usluga isprintao koristeći se Aplikacijom. Korisnik usluga koji zahtjeva od Davaoca usluge da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu i rok do kojeg želi da se pošiljka uruči primatelju naznačiti na:

a) Listi preuzimanja, odnosno na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom te na
b) Samoj pošiljci odgovarajućom naljepnicom.

U slučaju da Korisnik usluga s Davaocem usluge nema sklopljen Ugovor, naljepnicu na kojoj će biti naveden rok uručenja će na pošiljku nalijepiti uposlenik Davaoca usluge prilikom prijema pošiljke od Korisnika usluge koji je zatražio takvu uslugu. Korisnik usluge koji ne označi ovu uslugu i/ili rok uručenja pošiljke primatelju na način kao što je definisano, nema pravo podnijeti prigovor Davaocu usluge kao ni potraživati od Davaoca usluge bilo kakvu naknadu štete u slučaju da Davaoc usluge prekorači rok za prijenos i uručenje pošiljke.

Davaoc usluge će na svojoj web stranici www.expressone.ba, aplikaciji ili putem korisničkog servisa pružiti informaciju o mjestima na koja može jamčiti Korisniku usluga pružanje i izvršenje usluge vremenski definisanog roka dostave pošiljke. Korisnik usluge je dužan prilikom naručivanja usluge provjeriti pruža li Davaoc usluge takvu uslugu u odnosu na lokaciju gdje Korisnik usluge želi da pošiljka bude uručena.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Davaoc usluge odnosno njegov uposlenik prilikom prijema pošiljke od Korisnika usluge, ne provjerava je li moguće izvršiti vremenski definisani uslugu u odnosu na mjesto koje je naznačeno na Listi preuzimanja, odnosno na elektronskom obrascu koji je Korisnik usluga isprintao koristeći se aplikacijom.

U slučaju da Korisnik usluga zatraži uslugu vremenski definisanog roka dostave pošiljke te na Listi preuzimanja, odnosno na elektronskom obrascu koji je isprintao koristeći se aplikacijom, naznači kao mjesto u koje se treba izvršiti uručenje pošiljke mjesto u odnosu na koje Davaoc usluge ne vrši uslugu vremenski definisanog roka dostave pošiljke, Davaoc usluge će takvu pošiljku predati primatelju kao da se radi o uručenju standardne ekspresne pošiljke.

Davalac usluga ne pruža mogućnost kombinovanja usluge vremenski definisanog roka dostave pošiljke i dostave u hipermarkete.

Davalac usluga nije odgovoran ukoliko prilikom dostave vremenski definisane pošiljke primaoc pošiljke nije trenutno na adresi, ne javlja se ili je dostava pošiljke uslovljena čekanjem u redu na čiju dinamiku Davaoc usluga ne može uticati. Dakle, odgovornost Davaoca usluge je ograničena isključivo na adekvatnu dostavu u skladu sa definisanim vremenskim rokom pošiljke na adresu primaoca pošiljke.

Davalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost i ne priznaje naknadu za neisporučene vremenski definirane pošiljke i to u slučajevima koji su izazvani: nepredviđenog događaja izvan ljudskih objektivnih mogućnosti (nesreće, vremenske nepogode, štrajkovi, blokade puteva, kvara na vozilu, udesa i sl.) kao uzroka više sile koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

8. Davalac usluga pruža uslugu putem korisnickog servisa 1311 kao informacionog pozivnog centra koji korisnicima usluga omogućava brz i jednostavan način da dođu do svih bitnih informacija u pogledu usluga. Radno vrijeme za prijem pošiljaka putem korisnickog servisa 1311 je radnim danom od 08:00-18:00 h i subotom od 08:00- 15:00h.

Nalog za vršenje usluge se može dati kako pismenim tako i usmenim putem posredstvom putem korisnickog servisa 1311. Davanjem naloga Korisnik usluge prihvata Opšte uslove poslovanja istaknute na web stranici Davaoca usluga www.expressone.ba.

9. Pod pošiljkom se podrazumjeva registrovana pošiljka koja se sastoji od jednog ili više dijelova a koja može činiti jednu cjelinu, koju pošiljalac šalje na jednu ili više adresa. Maksimalna težina po 1 paketu iznosi 31,5 kg.

Pod paletiziranom pošiljkom podrazumjeva se registrovana pošiljka koja se sastoji od jedne ili više kutija složenih na ravnu standardnu paletu EURO dimenzija (1,20 x 0,80 x 1,75), omotanu providnom folijom i minimalne obračunske težine do max. 600 kg. Davalac usluga zadržava pravo sve paletizirane pošiljke koje premašuju dimenzije EURO palete obračunati prema važećem cjenovniku za vangabaritne pošiljke, te nije u obavezi iste dostaviti u roku od 24/48h.

Za sve paletne pošiljke i pošiljke posebnih gabarita naručilac transporta dužan je obezbjediti i organizovati mehanizaciju (paletar, viljuškar, kolica i sl.) i pomoćno osoblje prilikom utovara i istovara pošiljki krajnjem primaocu. Ovakva roba se obračunava pod vangabaritnom pošiljkom. U slučaju da pošiljka prelazi dimenzije (paket: 100 x 60 x 60 cm, i palate: 120 x 80 x 175 cm), označiti na listi preuzimanja. Pri naručivanju transporta ovakve pošiljke potrebno je na adekvatan način najaviti isti (pismeno sa svim potrebnim detaljima ili usmeno – isključivo pod navedenim informacijama putem korisničkog servisa 1311).

10. Za vangabaritne pošiljke Davalac usluga zadržava pravo obračunati dodatak prema važećem cjenovniku za vangabaritne pošiljke n/visno da li je pošiljaoc samostalno označio da se radi o vangabaritnoj pošiljci ili ne.

11. Dodatne usluge regulišu se ugovorom, te se Korisnik usluga obavezuje svoje obaveze prema Davaocu usluga izmiriti na vrijeme, čime mu neće biti obračunata provizija za korištenje dodatnih usluga. Korisnik usluge pošiljku može platiti gotovinom ili žiralno.

Ukoliko korisnik usluga svoje obaveze ne izmiruje u valuti definisanoj ugovorom, Davalac usluga zadržava pravo dodatnog obračunavanja u visini “1%”, od vrijednosti fakture za predhodni mjesec.

12. Korisnik usluga može koristiti uslugu “plaća primalac” , pri čemu primalac snosi troškove transporta i ostalih dodatnih usluga prema važećem cjenovniku. U slučaju da primalac odbije platiti uslugu transporta, troškove transporta je obavezan snositi pošiljalac, bez obzira na date instrukcije o plaćanju. Davalac usluga ima pravo da zadrži pošiljku dok se ne izmiri trošak transporta iste.

Korisnik usluga može koristiti uslugu “preuzimanje na drugoj adresi“ samo u slučaju da Korisnik usluga ili Primalac imaju potpisan ugovor sa Davaocom usluga.

13. Korisnik usluga je dužan na čitljiv i uočljiv način naznačiti adresu, sadržaj, vrijednost, težinu i dimenziju pošiljke, te obavezno ukoliko to zahtjeva priroda pošiljke i uputstvo o posebnom rukovanju, (ispisivanjem potrebnih podataka na obrascu „Lista preuzimanja“ u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i tehnologijom (poslovnim procesom).

Ukoliko korisnik usluga ne navede vrijednosti pošiljke ista će se tretirati kao da je njena protuvrijednosti u visini do max. 50 KM. N/visno o načinu naručivanja transporta pošiljke, korisnik odgovara za sve detalje koje je nav/ pri naručivanju. Potrebno je posebnu pažnju obratiti na manipulacijske usluge pri naručivanju transporta, posebno ako se radi o unosu istih u aplikaciju.

U skladu s tim želimo da naglasimo da Davalac usluga ne odgovara za tehničke poteškoće korisnika tj. ako dođe do kašnjenja preuzimanja robe krivicom korisnika naših usluga.

Za sve korisnike tehničkih softvera (CAS-Modula: aplikacija, MIP) korisnik je odgovoran da ustanovi i kontrolira kvalitet ispisa naljepnica, što osigurava korektno učitavanje i procesiranje postavljenih zahtjeva u transportu. U slučaju spornih/pogrešnih i nepotpunih podataka ili neadekvatnog kvaliteta od strane korisnika, davalac usluga nije odgovoran za kašnjenja ili ostale manipulacijske greškekoje se mogu desiti u toku manipulacije, a koje nastaju od pogrešnih informacija.

Davalac usluga je ovlašten da provjeri težinu i volumen pošiljke i ispostavi cijenu usluge u skladu sa važećim cjenovnikom. Relevantna težina pošiljke je težina koju ustanovi Davalac usluge. Ukoliko Davalac prilikom vaganja ustanovi da stvarna težina pošiljke premašuje težinu koju je Korisnik nav/, Davalac ima pravo potraživati od Korisnika cjenovnu razliku.

Podatke upisane na listi preuzimanja Korisnik usluga potvrđuje svojim potpisom i/ili pečatom

14. Obaveza Korisnika usluga je da adekvatno zapakuje pošiljku, na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete ili ugrožavanja sigurnosti ljudi ili dobara, što podrazumijeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, sanduk) radi bezbjednosti sadržine pošiljke.

Pakovanje mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti predmeta u pošiljci kako bi se otklonila mogućnost nastanka štete ili ugrožavanja sigurnosti ljudi i dobara.

Davalac usluga ne snosi odgovornost za pošiljke koje nisu adekvatno upakovane, koje su poluotvorene kao niti za sadržaj pošiljke koje su uredno upakovane i predate primaocu u vidno n/štećenom stanju. Činjenica da je Davalac usluge preuz/ pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih Opštih uslova.

Ovjera i potpis Korisnika usluga su mjerodavni za uredno isporučene pošiljke.

15. Za svaku pošiljku Korisnik usluga i Davalac usluga sačinjavaju obrazac “Lista preuzimanja” koja služi Korisniku usluga kao dokaz da je predao pošiljku na dostavu. Prilikom uručenja pošiljke primaocu, Davalac usluga će zatražiti od primaoca da potvrdi prijem pošiljke pečatom i/ili potpisom na obrascu, brojem lične karte i sl. na dostavnoj listi.

Ukoliko je u prevozničkoj dokumentaciji kao obaveznik plaćanja prevoza naznačen primalac, a ovaj odbije plaćanje, Davalac usluga nije dužan predati pošiljku primaocu. U tom slučaju Davaocu usluga pripada pravo da zadrži pošiljku sve do plaćanja usluge transporta od strane Korisnika usluga, te Davalac usluga zadržava pravo dodatne naplate prema važećem cjenovniku.

16. Prevoz prateće dokumentacije koja prati robu od strane Korisnika usluga (otpremnice, fakture i sl.) reguliše se direktno između pošiljaoca i primaoca ukoliko to nije drugačije definisano ugovorom o transport.

Korisnik usluga ima mogućnost da u listi preuzimanja naznači referentni broj prateće dokumentacije.

Korisnik usluga garantuje za istovjetnost i podudarnost stvarnog sadržaja prateće dokumentacije i pošiljke. Eventualni povrat prateće dokumentacije od strane Davaoca usluga, reguliše se posebnom klauzulom ugovora, kao dodatna usluga koja se obračunava prema dogovoru pošiljaoca i Davaoca usluga. U protivnom ukoliko odredba dodatne usluge povrata dokumentacije nije regulisana ugovorom, Davalac usluga se ne obavezuje vraćati prateću dokumentaciju pošiljocu, već ista treba biti regulisana između pošiljatelja i primatelja.

17. Davaocu usluga je zabranjeno slanje, prijem, prenos i uručenje pošiljki koje sadrže opasne materije, a koje obuhvataju materije i predmete koje mogu biti gotov prizvod, poluproizvod, međuproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, a imaju karakteristike opasnih materija, a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagađivanje životne sredine (ADR) i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, kao npr. eksplozivne materije i predmete, plinove, zapaljive tečnosti i čvrste supstance, supstance sklone samozapaljenju, supstance koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajuće supstance, organske perokside, otrovne materije, zarazne materije, radioaktivni materijal, korozivne materije i dr. razne opasne tvari i predmete, kao i opojne droge, nelegalne supstance, žive životinje, robu čiji prevoz je zabranjen ili ograničen Zakonom o hrani i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima, ili ako davaoc usluga odluči da ne može prenositi robu na siguran ili legalan način, a naročito životinje bilo koje vrste, duhan i duhanske proizvode, kvarljivu i lahko kvarljivu robu, zlato ili srebro u polugama i šipkama (poluge bilo kojeg plemenitog metala) drago kamenje i plemenite metale, papire od vrijednosti (čekovi, mjenice, novčanice itd.), oružje, dijelove oružja, municiju i eksploziv, ljudske posmrtne ostatke (pep/, kosti i sl.), za koje postoje strogo propisana pravila za prevoz i koji zahtjeva pribavljanje posebnih dozvola i dr. isprava.

Korisnik usluga je obavezan da obavijesti davaoca usluga o sadržaju pošiljke, ukoliko je unutar pošiljke jedna od zabranjenih materija definisana ovim članom.

Izuzetak od navedenog mogu biti fitosanitarne pošiljke čiji je prevoz ograničen Zakonom o hrani i to u slijedećim slučajevima:

a) pošiljke za koje između Korisnika i Davaoca usluga postoji potpisan ugovor o saradnji sa detaljno i precizno navedenim pravima i obavezama, kao i pismeno mišljenje advokata da Korisnik usluga može u svojim postojećim i pismeno jasno definiranim kapacitetima legalno izvršiti prevoz za Korisnika usluga.

b) pošiljke najavljene i naznačene na vrijeme najkasnije 24 sata pismeno i u adekvatnoj i sv/buhvatnoj formi uzevsi u obir kompleksan zahtjev i pripremu prevoza takve vrste robe da se Davaoc usluga može pripremiti na vrijeme prevoz takve robe, specifična vozila koja se koriste kao i izvršiti formalna pravna kosultacija sa advokatom o legalnim kapacitetima da se takav prevoz izvrši ili je odbaciti u slučaju da informacije primljene ili roba ne odgovara specifiranom dogovoru ili potrebnim zahtjevima.

Prevoz hrane i ili fitosanitarne pošiljke čine vanredne, posebne ugovorne usluge dakle ne standardno, masovno nuđene usluge za široko tržište koje bez prethodnog dogovora i gore navedenih detalja Davalac usluga ne nudi. U slučaju neadekvatnog prikaza i informacija, najave od strane kupca Davalac usluga ne preuzima nikakvu odgovornost o prouzrokovanoj šteti. U suprotnom Davalac usluga ne snosi odgovornost za transport navedenih pošiljki, ukoliko pismeno i formalno nije upoznat sa sadržajem pošiljke od strane korisnika usluga.

18. Davalac usluga ima pravo da pregleda pošiljku koju prihvata prilikom prijema. Ako se u toku prevoza utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, prevoznik će iste uz komisijski zapisnik predati nadležnom tijelu. Za sve nastale štete po ovoj odgovornosti snosit će Korisnik usluga.

Korisnik usluga raspolaže pošiljkom sve do momenta uručenja primaocu. Pošiljka se vraća Korisniku usluga u slučaju kada je primalac odbio prijem pošiljke, ukoliko je nepoznat, otputovao ili se preselio na nepoznatu adresu ili je adresa nedovoljna, ukoliko je primalac umro, i u tim slučajevima se pošiljka vraća pošiljaocu, a Davalac usluga zadržava pravo potraživanja prema Korisniku usluga za dodatne troškove prema važećem cjenovniku.

Pošiljka za koju se utvrdi da ne može da se uruči ni primaocu, ni pošiljaocu, smatra se neisporučivom pošiljkom, o čemu se sačinjava komisijski zapisnik i ista se čuva u prostorijama prevoznika do isteka zakonskog roka za čuvanje te vrste pošiljke, odnosno do dana prodaje.

Davalac usluga u skladu sa Zakonom obezbjeđuje nepovrijedivost pošiljaka i tajnost podataka.

19. Odgovornost Davaoca usluga je strogo ograničena na direktan fizički gubitak ili oštećenje pošiljke. Sve druge vrste gubitka ili oštećenja isključuju se (a naročito gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova itd.) bilo da je takav gubitak ili šteta posebna ili indirektna.

Davalac usluga odgovara za eventualne nastale štete ili gubitak pošiljke max. do iznosa 500 KM. Za sve pošiljke čija je vrijednost veća od 500 KM, naručilac transporta je obavezan najaviti Davaocu usluga koristeći alat za pripremu pošiljaka, kako bi se takve pošiljke dodatno osigurale.

Troškove dodatnog osiguranja snosi naručilac transporta.

Davalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost i ne priznaje naknadu štete u slučajevima gubitka ili štete koji su izazvani: krivicom pošiljaoca ili štete koja je rezultat same sadržine i prirode pošiljke ili nepredviđenog događaja izvan ljudskih objektivnih mogućnosti (nesreće, vremenske nepogode, štrajkovi, blokade puteva, kvara na vozilu, udesa i sl.) kao uzroka više sile koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Davalac usluga ne snosi odgovornost za bilo koju vrstu pošiljki koje su predmet tenderske dokumentacije, natječaja, konkursa pošiljki sl. u smislu finansijske nadoknade (a naročito gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova). Vremenski definisana dostava svih vrsta pošiljki je opcionalna usluga koja zavisi od operativne izvodljivosti Davaoca usluga.

Za oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, korisniku pripada iznos u visini utvrđenog ili procjenjenog dijela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke. Za reklamacije prilikom prijema pošiljke, a koje su isključivo vezane za uslugu transporta i kvaliteta dostave pošiljke, sačinit će se zapisnik o prijemu pošiljke, koju će potpisati vozač/kurir Davaoca usluga.

U slučaju da kurir/Davalac usluga nema kompletne informacije da bi sačinio zapisnik, pošiljaoc ili primaoc pošiljke može da dostavi reklamaciju putem email-a (koji je objavljen na web stranici Davaoca usluga tj na adresu reklamacije@expressone.ba) u roku 2 sata od trenutka prijema pošiljke.

Kurir je dužan da dopusti pregled pošiljke primaocu na mjestu isporuka u slučaju dapostoji bilo koji oblik oštećenja pošiljke (na ambalaži ili sadržaju vidljivo prije preuzimanja pošiljke) i nakon toga omogučiti primaocu odbijanje ili prijem pošiljke. Kurir nije dužan da se zadržava na mjestu isporuka u slučaju da postoji bilo koja vrsta nesporazuma između pošiljaoca i primaoca.

U slučaju gubitka pošiljke korisnik usluge (pošiljaoc ili primaoc pošiljke) ima mogučnost na reklamaciju 15 radnih dana od dana predaje pošiljke. Svaka naknadna prijava gubitka pošiljke neće biti uzeta u razmatranje.

Gubitak pošiljke korisnik prijavljuje na osnovu broja paketa/pošiljke i potpisane liste preuzimanja od kurira koju ostavlja prilikom preuzimanja pošiljke, i samo takav dokaz je validan za prijavu gubitka.

Reklamacije koje nisu potpune i blagovremene, a ne tiču se usluge transporta i kvaliteta dostave smatrat će se nevažećim. Obrazac možete direktno potražiti od kurira ili na web stranici www.expressone.ba.

Za sve pošiljke koje nemaju odgovarajući zapisnik ili nisu prijavljene u roku od 2h nakon isporuke, a za koje Davalac usluga ima dokaz o uredno izvršenoj usluzi, neće biti predmet reklamacije, niti će odgovornost za nastalu štetu, manjak i sl. preuzimati Davalac usluga.

Ukoliko Korisnik traži naknadu štete, dužan je u zahtjevu za naknadu štete priložiti sve potrebne dokumente/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev (Korisnik je također dužan dostaviti i dokument/ispravu iz kojeg jasno proizilazi kolika je vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke).

Odredbe ovog člana na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi Primatelj pošiljke.

Pravo odštete protiv Davaoca usluge će se smatrati ništavim ako se potpuni zahtjev (dokumentacija) ne preda u roku od 7 dana od datuma isporuke pošiljke ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena. Davaoca usluga nije obavezan poduzeti korake za bilo koji zahtjev dok se svi van valutni troškovi transporta ne plate. Zahtjevana svota se ne smije odbijati od tih troškova.

Ovjera i potpis primatelja su mjerodavni za uredno isporučene pošiljke. Potpisom i ovjerom prijevoznice ili drugog, svrsi prijevoznice odgovarajućeg, dokumenta od strane primatelja, smatra se da je Davalac usluge pošiljku uručio u cijelosti, n/štećenu i bez umanjenja sadržaja, te Davalac ne odgovara za naknadno utvrđenu štetu.

Korisnik usluga ima pravo na žalbu o nevraćenoj ovjerenoj dokumentaciji u pismenoj formi u roku od mjesec dana od preuzimanja pošiljke.

Korisnik može da podnese reklamaciju u slučaju:

a) gubitka ili potpunog oštećenja,
b) oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke.

U slučaju da korisnik usluge želi da ostvari naknadu štete, dužan je da podnese pisani.

Zahtjev za naknadu štete u gore navedenom roku.

U zahtjevu korisnik ili drugo ovlašteno lice dužno je da navede visinu potraživanja i da navede činjenice i priloži dokumenta na kojima zasniva svoj Zahtjev te isti proslijedi u roku od 7 dana nakon prijave štetnog događaja Davaocu usluge.

Korisnik je također dužan dostaviti i dokument/ispravu iz kojeg jasno proizlazi kolika je vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke.

Primalac ili ovlašteno lice može da izjavi reklamaciju zbog oštećenja sadržaja ili umanjenja sadržine pošiljke, na licu mjesta prilikom uručenja pošiljke. Ako korisnik ne podnese reklamaciju odmah na licu mjesta ili nakon 2h od isporuke, gubi prava koja mu pripadaju po tom osnovu.

Davalac usluga je dužan da se o osnovanosti reklamacije izjasni u roku od 5 radnih dana od dana njenog podnošenja.

Nakon što Davalac usluge pismenim putem prihvati osnovanost reklamacije, Korisnik je dužan ispostaviti fakturu na utvrđeni iznos, najkasnije u roku od 7 dana. Ako Korisnik ne ispostavi fakturu u definisanom roku, gubi prava koja mu pripadaju po tom osnovu.

Ukoliko naručilac ne ispoštuje Ugovorom definisane rokove plaćanja usluge, Davalac usluga zadržava pravo naplaćivanja usluga prema komercijalnom cjenovniku te zadržava pravo obračuna zateznih kamata prema važećim zakonskim odredbama.

Korisnik je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi, te za ozljede ili smrt radnika Davaoca usluge i drugih osoba, ako su one nastupile zbog sljedećih razloga:

a) ako je pošiljka sadržavala predmete čije je slanje zabranjeno zakonom i Opštim uslovima
b) ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uslova za slanje predmeta koji su se nalazili u njegovoj pošiljci ako pošiljka nije bila pakovana na propisan način.

20. Reklamacije vezane za sadržaj fakture i specifikacije korisnik usluga može podnijeti u roku od 30 dana od datuma izdavanja fakture. Reklamacija mora biti: u pismenoj formi, razumna i osnovana te sadržavati detaljan opis problematike. Reklamacije koje nisu potpuno i blagovremeno dostavljene smatrat će se nevažećim.

21. Davalac usluga naplaćuje svoje usluge prema važećem standardnom cjenovniku.

Davalac usluga zadržava pravo obračuna dodatka na gorivo (DFS), koje se formira na osnovu prosječne cijene dizel goriva za svaki mjesec pojedinačno objavljeno na web-stranici privredne komore federacije BiH.

Davalac usluga zadržava pravo da izvrši korekciju cijena.

Davalac usluga naplaćuje svoje usluge isključivo u lokalnoj valuti konvertibilna marka KM.

22. Davalac usluga preuzima koleta veća od navedenih dimenzija uz prethodnu najavu te se dodatno obračunava kao “Vangabaritna” roba.

Preuzimanje se vrši ukoliko je pošiljka propisno zapakovana (kartonska ambalaža ili paleta).

Davaoc usluga zadržava pravo odbiti preuzimanje pošiljke za koju smatra da ona na bilo koji način može ugroziti: njegovo poslovanje, te život i zdravlje njegovih djelatnika ili trećih lica i koja koja znatno može povećati rizik od nastanka štete za transport takve pošiljke ili drugih pošiljaka, koja može povećati rizik od oštećenja ili umanjenja vrijednosti imovine davaoca usluga ili drugih pravnih i fizičkih lica.

23. U slučaju da je oštećenje vidno prilikom isporuke pošiljke potrebno je popuniti obrazac za štete kojeg možete potražiti od kurira ili na web stranici www.expressone.ba.

Davalac usluga zadržava pravo da ne odgovara za sadržaj pošiljke.

Davaoc usluga će razmatrati isključivo reklamacije gdje postoje vidljiva oštećenja na ambalaži koja su eventualno uzrokovana manipulativnim procedurama Davaoca usluga i kojima je dodijeljen odgovarajući track event – status. Davaoc usluga ne preuzima odgovornost za unutrašnja oštećenja pošiljke, bez da je prilikom isporuke pošiljke bilo moguće utvrditi da je na ambalaži vidljiv trag oštećenja. Davaoc usluga u takvim situacijama sugeriše primaocima pošiljki da kontaktiraju korisnički servis pošiljaoca kao centar kompetencija za takve događaje.

24. Detaljnu potvrdu o dostavi korisnik usluga se može obratiti Davaocu usluga u roku od 30 dana od dana dostave. U slučaju prekoračenja roka zahtijeva (tekuća godina) Davalac usluga zadržava pravo naplatiti dodatnih 10 KM po jednoj pošiljci. Maksimalni period za potražnju detaljne potvrde o dostavi je 6 mjeseci od dana dostave pošiljke. Sva ostala prekoračenja navedenih termina davaoc usluga nije u mogućnosti prihvatiti. Zahtjev za dostavu kopije dokumenta potvrde o isporuci pošiljke n/phodni su detaljni podaci o pošiljci i to: broj pošiljke, naziv pošiljaoca, naziv primaoca i datum slanja pošiljke.

25. Rok za pismeno reklamiranje (e-mail, pismeno) ne povrata povratne dokumentacije je maksimalno 30 dana. Zahtjevi koji nisu prijavljeni u navedenom roku neće biti tretirani kao validni.

26. U slučaju raskida saradnje između Davaoca i Korisnika usluga, Korisnik usluga je obavezan izmiriti otvorene obaveze prema Davaocu usluga u roku od 30 dana. Nakon isteka definisanog roka Davaoc usluga zadržava pravo obračuna zakonom definisanih zateznih kamata.

Zahtjeve za štete i reklamacije, Korisnik usluga je obavezan podnijeti pismenim putem u roku od 7 dana počev od dana raskida saradnje u skladu sa važećim Opštim uslovima poslovanja. Nakon isteka definisanog roka eventualno podnešeni zahjevi za štete i reklamacije neće biti tretirani kao validni.

U slučaju da Korisnik usluga želi otkazati korištenje dodatnih i pomoćnih usluga, potrebno je da isključivo pismenim putem, obavijesti Davaoca usluga na oficijelnu mail adresu office@expressone.ba. Obavijest o otkazu će biti uvažena zaključno sa posljednim danom u mjesecu kada je obavijest poslata to jest obračunski period je uvijek mjesec (od prvog do zadnjeg dana) bez mogućnosti alikvotacije, n/visno da li je usluga obračunavana po pošiljci ili paušalnim iznosom.

 

Korištenje aplikacije i elektronskih servisa

27. Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi te izrazi u ovim Opštim uslovima imati će slijedeća značenja:

„Aplikacija“ označava program kojeg Davalac usluga ima pravo upotrebljavati (u cijelosti i/ili djelimično te bez obzira na pravnu osnovu) na Internet stranici u svrhu ponude usluga koje Davalac pruža na tržištu ili u bilo koju drugu svrhu.

„Korisnički podaci“ predstavljaju korisničko ime i šifru koja omogućuje Korisniku aplikacije registraciju na aplikaciju i korištenje usluga Davaoca.

„SMS Usluga“ je elektronski servis koja omogućava korisniku naših usluga da putem aplikativnog riješenja Davaoca usluga, slanje SMS obavijesti o prispjeću pošiljaka primaocu pošiljke, korištenjem informacija i podataka sa liste preuzimanja pošiljaoca.

„Email Usluga“ je elektronski servis koji omogućava da korisnik naših usluga putem mail zaprima izvještaj i informacije o raznim događajima u toku transportnog procesa.

“Email Notifikacija” je elektronski servis koji omogućava da korisnik usluga putem unaprijed generisane Email obavijesti primaoca o prispjeću pošiljke naredni radni dan. Primaoc ima mogućnost izmjene podataka za dostavu preko korisničkog servisa ili Online forme, sa potvrdom izmjenjenih podataka prema pošiljaocu i primaocu.

Korisnik usluga E-mail Notifikacije je u svakoj fazi obrade podataka i djeljenja iste odgovoran za ispravnost i tačnost podataka koristeći usluge Express One.

Davalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da su primljeni podaci korišteni od Korisnika usluga neaktualni ili netačni i ne omogućavaju kao takvi regularan tehnički tok i van su domena utjecaja i odgovornosti Davaoca usluge. U takvim okolnostima Korisnik je dužan blagovremeno i pismeno što ranije stupiti u kontakt sa Davaocom usluga.

U slučaju nemogućnosti/neispravnosti dostupnosti usluga zbog tehničke prirode koja se nalazi u domenu Davaoca usluge on će pokušati u što kraćem roku riješiti navedene probleme. U svakom slučaju će u najkraćem roku nakon identifikacije i pojave problema blagovremeno izvještavati Korisnika usluga.

Davalac usluge je saglasan i potvrđuje eksplicitno da, sa korištenjem usluga dijeli informacije primaoca Korisnika usluga i potvrđuje da u svakom dobu ima pravo na dijeljenje specifičnih i definisanih podataka n/phodnih za izvršenje usluge dostave te birane usluge to jeste izradu usluge po nalogu Korisnika od strane Davaoca usluge. Davalac usluge će u svakom dijelu procesiranja usluge nastojati da čuva podatke i postupa ispravno i pažljivo sa podacima u okviru definisanih akata i pravnih smjernica uključujuci smjernice ovih opštih uslova poslovanja.

28. Korisnik aplikacije se obvezuje da će aplikaciju i elektronske servise koristiti isključivo i jedino u skladu s uslovima i odredbama ovih Opštih uslova poslovanja. Samim pristupom na aplikaciju i korištenje elektronskih servisa, smatrat će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opšte uslove koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći. Elektronski servisi koji imaju informaciju o dostavi, ne mogu se koristiti kao validan dokaz o (ne)uspješnoj dostavi pošiljke. Samo potpis i pečat primaoca pošiljke na dostavnoj listi, se može koristiti kao validan i punopravan dokaz.

29. Davalac usluga ne snosi odgovornost za nemogućnost pristupa i/ili korištenje Internet aplikacije i/ili elektronskih servisa. U prethodno navedenom slučaju, Davalac neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelimično) Internet aplikacije ili elektronskih servisa.

30. Korisnik aplikacije dužan je podatke potrebne za korištenje aplikacije i elektronske servise unijeti tačno i u cijelosti.

Korisnik aplikacije i elektronskih servisa je u potpunosti odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi radi njezinog korištenja. To obuhvaća takođe potpunu saglasnot primaoca na primanje i davanje informacija o statusu pošiljke ili ostalim izvršenim uslugama Davaoca usluga po datom nalogu.

Korisnik usluge SMS servisa, biranjem opcije na bilo koji način (listi preuzimanja, CAS itd.) odgovoran je za nalog slanja SMS obavijesti prema kranjem primocu poruke ili pošiljke i stime prethodno dobio saglasnost primaoca. Davaoc usluga se ograđuje o bilo kojim štetama nastaloj o kršenju i neadekvatnom korištenju elektronskih servisa.

Korisnik aplikacije i elektronskih servisa dužan je Korisničke podatke čuvati kao povjerljive podatke. Korisnik aplikacije bit će odgovoran prema Davaocu usluga za svako n/vlašteno korištenje njegovih Korisničkih podataka. Davaoc usluga neće nikad koristiti kanale SMS servisa za otkrivanje i istraživanje: rasnog porijekla, državljanstva, nacionalnog porijekla, političkog mišljenja, religijskog/filozofskog ili drugog uvjerenja, zdravstvenog stanja, seksualnog života i krivičnih presuda.

U slučaju da kranji korisnik elektronskih servisa zaprimi obavijest, u kojem je Davaoc usluga pošiljaoc, bilo koje od navedenih zloupotreba obavezan je obavijestiti i informisati Davaoca usluga u što kraćem roku pismeni putem.

U skladu s prethodno navedenim, u slučaju da se treća osoba n/vlašteno prijavi na Internet aplikaciju koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije, Korisnik aplikacije bit će dužan podmiriti Davaocu naručenu uslugu kao i sve ostale troškove i štetu koju je Davalac imao postupajući u skladu s nalogom koji je zaprimljen putem Internet aplikacije. Bez obzira na prethodno navedeno, Korisnik aplikacije neće biti dužan podmiriti Davaocu naručenu uslugu kao i nadoknaditi Davaocu sve ostale troškove i štetu koju je Davalac imao radi n/vlaštenog korištenja Korisničkih podataka, ukoliko Korisnik aplikacije – i to prije nego što Davalac zaprimi i krene s izvršenjem naloga osobe koja se n/vlašteno koristi Korisničkim podacima Korisnika aplikacije, odnosno prije nego što Davaocu nastane kakav trošak ili šteta – prijavi Davaocu da je treća osoba n/vlašteno došla do pristupa Korisničkih podataka te da ne želi izvršenje naloga koji je n/vlaštenim korištenjem Korisničkih podataka upućen Davaocu.

31. Prijavom u sistem aplikacije Korisnik aplikacije daje izričitu saglasnost da Davalac usluge (kao korisnik zbirke ličnih podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka) može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, prikupljati i obrađivati njegove osobne podatke naznačene u obrascu prijave u sistem aplikacije te osobne podatke koje Korisnik aplikacije učini dostupnim Davaocu na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računarskog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, liste preuzimanja itd.) i to za potrebe vođenja vlastitih evidencija i pružanja usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja proizvoda i usluga. Davaoc posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena uporaba osobnih podatka suprotno ovdje utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja. Davalac će uložiti razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu osobnih podataka od n/vlaštenog pristupa (kako izvana tako i unutar Društva), gubitka, uništenja ili promjena. Nadalje, Davalac će osigurati pristup osobnim podacima onim radnicima Društva kojima je pristup potreban radi ispunjenja u ovom članu navedene svrhe prikuplj nja, obrade i korištenja osobnih podataka.

Davalac ne odgovara za zloupotrebu ličnih podataka učinjenu od strane trećih lica.

32. Imajući u vidu da Internet stranica na kojoj se nalazi Internet aplikacija nije u vlasništvu Davaoca, te da je Internet javno dostupna mreža, te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine pomoću kojih mogu izvršiti različite n/vlaštene i protupravne radnje/djela u odnosu Internet aplikaciju, Davalac ne može jamčiti Korisnicima aplikacije sigurnost i funkcionalnost Internet aplikacije.

Stoga, svaki Korisnik aplikacije koristi Internet aplikaciju na svoju vlastitu odgovornost.

Davalac neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak finansijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku aplikacije zbog n/vlaštenog i/ili protupravnog korištenja resursa koji su dostupni putem Internet aplikacije od strane trećih osoba, n/vlaštenog i/ili protupravnog Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.

33. Korisnik aplikacije i elektronskih servisa će nadoknaditi Davaocu (i neće postavljati nikakav zahtjev prema Davaocu u vezi bilo kakve odgovornosti) štetu kao i sve troškove koje bi Davalac mogao snositi kao posljedicu bilo kakvog pravnog postupka, potraživanja, zahtjeva ili krivičnog/prekršajnog postupka do kojeg bi moglo doći zbog n/vlaštenog korištenja Korisničkih podataka Korisnika aplikacije i elektronskog servisa od strane treće osobe ili u slučaju da treća osoba, n/vlašteno koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničkotehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), izvede bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili n/vlašteno kopira Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

34. Svaki Korisnik aplikacije je dužan obavijestiti Davaoca o svakoj zlouporabi aplikacije ili resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem aplikacije.

35. Davalac može ponuditi na aplikaciji plaćanje svojih usluga bankovnim debitnim ili kreditnim karticama (dalje u tekstu: „Kartica“).

Jedino vlasnik Kartice smije koristiti Karticu.

Uprkos mjerama zaštite poduzetim radi sprečavanja n/vlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice, Davalac neće biti odgovoran niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog n/vlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice ili zbog korištenja Kartice ili usluge plaćanja naručenog proizvoda ili usluge Davaoca putem Interneta suprotno odredbama ovih Opštih uslova te uslova korištenja usluge Internet plaćanja koji su navedeni na Internet aplikaciji.

Vlasnik Kartice snosi sav rizik u slučaju n/vlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili vlasniku Kartice te je obvezan nadoknaditi Davaocu svu štetu kao i sve troškove koje je Davalac imao u takvom slučaju.

Vlasnik Kartice smije dostaviti podatke o Kartici kao i ostale podatke koji su nužni kako bi se autoriziralo plaćanje naručene usluge putem Interneta jedino i isključivo na način koji je naveden na Internet aplikaciji.

U slučaju sumnje na zlouporabu Kartice, Davalac nije dužan obavijestiti osobu koja je naručila proizvod ili uslugu o tome da Davalac neće izvršiti izvršenje usluge.

Davalac neće biti odgovoran niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog nemogućnosti da se naruči proizvod ili usluga uslijed neuspjelog plaćanja putem Kartice, uslijed nefunkcioniranja sistema plaćanja putem Interneta ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Svaka osoba koja naručenu uslugu plaća Karticom putem usluge Internet plaćanja prihvaća jamstva Davaoca o sigurnosti plaćanja putem Interneta samo u obliku i na način kako je to izričito navedeno u ovim Opštim uslovima te potvrđuje da su ta jamstva dovoljna za sigurnost kupnje putem Interneta. Korisnik koji ne prihvaća ta jamstva ili smatra da su nedovoljna dužan je odmah prestati s korištenjem usluge plaćanja putem Interneta.

 

Završne odredbe

36. Korisnik i Davalac će svaki spor koji proizađe iz ovih Opštih uslova pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Opštim uslovima konačno će biti riješeni pred nadležnim sudom u Sarajevu.

37. Davalac usluga će na svojoj internet stranici www.expressone.ba objaviti Opšte uslove poslovanja i zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune istih. U trenutku kada Korisnik od Davaoca usluge naruči uslugu, smatrat će se da je Korisnik pročitao u tom trenutku važeće Opšte uslove Davaoca usluga te da ih u cijelosti prihvata.

U koliko osoba koja s Davaocem usluga ima sklopljen Ugovor, u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna opštih uslova ne otkaže Ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvata učinjene izmjene i dopune Opštih uslova.